Officers 

Dated by Aug.05,2014

Society Chairman Vacant

Society Vice Chairman Vacant

__________________________________________

Council Chairman Mikio Wakatsuki

Council Vice Chairman Hidenobu Fujii

Member of Council

Yoshio Ichiryu

Mrio Ueno

Norimichi Okai

Seizo Kuramoto

Takami Sano

Yoshio Suginoo

Takaaki Seki

Yoshiaki Takahashi

Humikatsu Tokiwa

Masakatsu Mori

__________________________________________

Mentor

Hisaya Nara

Kuniaki Hanamura

Kazuo Noda (Special Mentor)

__________________________________________

Honorable Mentor

Tomohiro Takanashi

__________________________________________

Chief Dicector Yasuhito Hanado

Vice Chief Dicector Katsuhiko Kume

Managing Director Kazuo Ichijo

Managing Director Tadashi Kagono

Managing Director Mikihiro Onishi

Managing Director Hideo Yamazaki

__________________________________________

Director Kimio Agata

Director Tetsuo Ikuta

Director Akira Ishikawa

Director Tadashi Ishizaki

Director Takahiko Nomura

Director Hideo Ueki

Director Hideo Uchiyama

Director Mikihiro Onishi

Director Yoshikazu Onose

Director Eichiro Ohya

Director Eri Okada

Director Masaki Kida

Director Hiroyuki Kokado

Director Nobuyuki Hata

Director Michiko Sawaya

Director Yoshiko Shibasaka

Director Hiroo Shin

Director Hiroshi Tasaka

Director Koji Tanaka

Director Michiaki Nishiura

Director Tatsujiro Masaki

Director Masaru Matsumoto

Director Tominari Miyuki

Director Yoichi Yazawa

Director Hideo Yamada

__________________________________________

Auditor Takio Oshio

Auditor Kenichiro Sakai

​