Officers 

Dated by August,2021

Society Chairman:   Kazuo ICHIJO

Society Vice Chairman:  Tadashi KAGONO

Council Chairman: Masami IIJIMA

__________________________________________

Member of Council

Kazuhiko ADACHI

Kazuo SAKUMA

Fumikatsu TOKIWA

 __________________________________________ 

Mentor

Kuniaki Hanamura

Kazuo Noda (Special Mentor)

__________________________________________

President  Kazuo ICHIJO (Also serves as chairman)

Director

Takafumi ARAKI

 Takeshi ITO

Hideo  UEKI

Mariko UEKI

Mikihiro ONISHI

Eri OKADA

Kohsuke KATO

Hidekazu KURIMOTO

Minoru SAITO

Hideshi SAWAKI

Yoshiko SHIBASAKA

Miyako SHIMIZU

Hiroo SHIN

Chihiro TAKAYAMA

Koji  TANAKA

Yuko TAHARA

Naoki TAMURA

Mariko TSUTSUI

 Ayano NISHIHARA

Takahiko NOMURA

Mitsuhiro HATTA

 Yoshitake HOZUMI

Shuji MURAKAMI

Yoichi YAZAWA

__________________________________________

Auditor

Kenichirou Tsutsumi

Kazuo SUZUKI