Officers 

Dated by June,2018

Society Chairman   Hanado  Yasuhito

Society Vice Chairman  Tadashi Kagono

__________________________________________

Council Chairman Mikio Wakatsuki

Council Vice Chairman Hidenobu Fujii

Member of Council

  Norimichi Okai

Seizo Kuramoto

Takami Sano

Yoshio Suginoo  

Humikatsu Tokiwa

Masakatsu Mori

  __________________________________________ 

Mentor

Kuniaki Hanamura

Kazuo Noda (Special Mentor)

__________________________________________

President  Katsuhiko Kume

Vice President  Mikihiro Onishi

Vice President  Hideo Yamazaki

 

Managing Director Kazuo Ichijo

Managing Director Hideo  Ueki

Managing Director  Koji  Tanaka

Managing Director Hideo Yamazaki

Managing Director Chihiro Takayama

Managing Director  Ayano Nishihara

__________________________________________

Director Hirofumi Abe

Director Tadashi Ishizaki

Director Ryosuke Kato

Director Hiroyuki Kokado

Director Takahiko Nomura

Director Mariko Tsutsui

Director Mariko Ueki

Director Ichiro ozawa 

Director Eichiro Ohya

Director Eri Okada

Director Masaki Kida

Director Nobuyuki Hata

Director  Yuko Tahara

Director Yoshiko Shibasaka

Director Hiroo Shin

Director   Minoru Saito

Director Michiaki Nishiura  

Director Yoichi Yazawa

Director Hideo Yamada

Director Kenji Ymakura

__________________________________________

Auditor Takio Oshio

Auditor Kenichiro Sakai